Dosign
Algemene bepalingen

Artikel 1

 1. Deze bepalingen (Algemene bepalingen) zoals vastgelegd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 62305271, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van alle diverse Dosign- en aan haar gelieerde vennootschappen (Dosign).

 2. In die gevallen waarin de voorwaarden zoals gesteld in een overeenkomst (Overeenkomst) tegenstrijdig zijn aan deze Algemene bepalingen, geldt de volgende volgorde van voorgaan; (1) een eventueel addendum op de Overeenkomst 2) de voorwaarden uit de Overeenkomst en (3) deze Algemene bepalingen.

 3. De opdrachtgever (Opdrachtgever) heeft kennis genomen van deze Algemene bepalingen en gaat met die voorwaarden akkoord. Indien tussen partijen een aanvang met de dienstverlening wordt gemaakt, voordat Dosign een getekende versie van de Overeenkomst terug heeft ontvangen, wordt de Overeenkomst tussen partijen desondanks geacht te zijn aangegaan onder de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Algemene bepalingen.

 4. Deze Algemene bepalingen worden eenmalig verstrekt aan Opdrachtgever, dan wel wordt zij hier middels een hyperlink naar de internetsitepagina van Dosign expliciet de allereerste keer dat partijen een overeenkomst met elkaar sluiten, nadrukkelijk vooraf op gewezen. In geval van opvolgende overeenkomsten, wordt er in de Overeenkomst alleen nog maar naar de Algemene bepalingen verwezen.

 5. Een Overeenkomst tussen Dosign en Opdrachtgever komt tot stand na onvoorwaardelijke aanvaarding van de Opdrachtgever binnen 30 (dertig) dagen na het aanbod van Dosign en Dosign op haar beurt de aanvaarding door Opdrachtgever schriftelijk/digitaal heeft bevestigd. Dosign kan niet gehouden worden aan aanbiedingen, indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding (of een onderdeel hier van) een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Door het accorderen van de door een projectmedewerker gewerkte uren door Opdrachtgever, aanvaardt deze onvoorwaardelijk het door de projectmedewerker geleverde werk voor accoord. Opdrachtgever zal, indien hierom gevraagd, de gewerkte uren altijd direct accorderen, bij gebreke waarvan, het Dosign is toegestaan de factuur zonder enige urenverantwoording bij Opdrachtgever in te dienen. Welke factuur Opdrachtgever vervolgens binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig en onvoorwaardelijk aan Dosign zal voldoen.

 6. Dosign behoudt zich het recht voor om de op basis van de betreffende Overeenkomst te verrichten werkzaamheden aan derden uit te besteden. De rechten en verplichtingen van Dosign uit deze Overeenkomst zullen door een dergelijke uitbesteding niet worden beïnvloedt c.q. worden aangetast.

 7. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst toe, echter alleen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. En alleen en slechts indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling heeft verstuurd, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor herstel c.q. zuivering van de tekortkoming. En het gaat om toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van wezenlijke c.q. kern verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door Opdrachtgever gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

 8. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 1.7 reeds prestaties o.a. in de vorm van het door de projectmedewerker verrichte werk, ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn als gevolg van de ontbinding. Tenzij Opdrachtgever bewijst dat Dosign ten aanzien van het wezenlijke c.q. kern deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Dosign vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd door Opdrachtgever en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar door Dosign.

 9. De voornoemde projectmedewerkers worden door Dosign op basis van werving- en selectie niet exclusief ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever, waarbij Dosign steeds een allocatieve functie (heeft) verricht.

 1. Vóór aanvang van de terbeschikkingstelling bevestigt Opdrachtgever op grond van artikel 12a Waadi Dosign schriftelijk of elektronisch over alle (wijzigingen van de) arbeidsvoorwaarden die relevant zijn voor de terbeschikkingstelling, en meer specifiek de voor de Dosign Projectmedewerker geldende inlenersbeloning.

Artikel 2

 1. De overeengekomen werkzaamheden worden verricht door de projectmedewerker genoemd in de Overeenkomst. In geval de projectmedewerker niet in staat is de werk­zaamhe­den te verrichten, zal Dosign in overleg met Opdrachtge­ver een andere projectmedewerker aanwijzen van vergelijkbaar competentieniveau. Indien binnen 3 (drie) weken na aanvang van de werkzaamheden mocht blijken dat de aangewezen projectmedewerker niet blijkt te voldoen, dan kan Opdrachtgever de Overeen­komst per direct schriftelijk opzeggen. Te allen tijde geldt dat de gewerkte uren voldaan dienen te worden. Vervanging van een projectmedewerker kan gevolgen hebben voor het in Overeenkomst gespecificeerde uurtarief. Dosign staat er niet voor in, dat vervanging steeds mogelijk is.

 2. In geval van een door Opdrachtgever eventuele gewenste screening van de projectmedewerker, zal Opdrachtgever dit, evenals de vorm van de screening, tijdig voorafgaande aan de inzet schriftelijk aan Dosign kenbaar maken. Indien een screening nog niet is voltooid en Opdrachtgever desondanks reeds gebruik wenst te maken van de projectmedewerker, geschiedt dit voor rekening- en risico van Opdrachtgever.

 3. Tussen Opdrachtgever en projectmedewerkers van Dosign bestaat geen enkele vorm van dienstverband in die zin dat er sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst tussen de projectmedewerker en de Opdrachtgever.

 4. T.a.v. projectmedewerkers die door Dosign bij een (potentiële) Opdrachtgever worden geïntroduceerd, geldt dat het de (potentiële) Opdrachtgever niet is toegestaan, om binnen 12 (twaalf) maanden na introductie van de projectmedewerker, buiten- en via Dosign om, direct met de projectmedewerker of indirect via een andere partij, de projectmedewerker een aanbod te doen tot het verrichten van werkzaamheden.

 5. Indiensttreding: ter compensatie van de door Dosign aan Opdrachtgever in deze verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de desbetreffende projectmedewerker, is Opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd aan Dosign voor het ter beschikking stellen van de projectmedewerker. En meer specifiek voor de door Dosign gedane investeringen in de projectmedewerker, waaronder de opleiding en/of werving en selectie van de projectmedewerker. In aanvulling op- en in het verlengde van het voornoemde, geldt dat in het geval Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst c.q. een arbeidsverhouding wenst aangaan met de projectmedewerker, vóórdat er zeventienhonderd (1.700) uur is  gewerkt op basis van deze overeenkomst, Opdrachtgever de nog resterende uren op basis van het overeengekomen uurtarief, in één keer en direct dient te vergoeden aan Dosign. Waarbij aanvullend geldt dat er op dat moment geen betalingsachterstanden dienen te zijn.

Artikel 3

 1. Dosign is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie (inzet van projectmedewerker) over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op Dosign rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van Dosign op vergoeding van alle schade, kosten en rente door Opdrachtgever.

 2. Eventuele opmerkingen op een factuur door Opdrachtgever, schorten haar betalingsverplichting niet op. Na voorafgaand schriftelijk- overleg en toestemming van Dosign, kan zij besluiten om toestemming te verlenen aan Opdrachtgever, om alleen het door haar niet-betwiste gedeelte van een factuur te voldoen. Waarbij geldt dat het geschil over het betwiste gedeelte, binnen 14 (veertien) dagen, tussen partijen dient te worden opgelost, bij gebreke waarvan Dosign zich weer onvoorwaardelijk het recht voorbehoudt op directe- en volledige betaling van de factuur.

 3. In geval van de inzet van een projectmedewerker, zijnde een freelancer/ZZP-er, zal Opdrachtgever, in afwijking van de standaard deelbetaling door Opdrachtgever op de G-rekening van Dosign, het volledige factuurbedrag betalen op de door Dosign op de factuur gespecificeerde reguliere betaalrekening van Dosign. Dosign garandeert de juiste VAR-verklaring, dan wel het gebruik- en de naleving van een modelovereenkomst van de Belastingdienst.

 4. Partijen erkennen dat het slagen van werkzaamheden door een projectmedewerker in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Dosign mogelijk te maken, zal Opdrachtgever Dosign steeds tijdig alle door haar nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen. En tevens alle medewerking verlenen en het te allen tijde mogelijk maken, dat de te verrichten - en overeengekomen werkzaamheden door de projectmedewerker ook daadwerkelijk steeds en aaneengesloten verricht kunnen worden.

 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen. Dosign is op haar beurt, gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen voortvloeiende uit haar facturen aan een derde over te dragen.

 6. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) werkbezetting, (ii) staking, (iii) algemene vervoersproblemen en (iv) de onbeschikbaarheid van één of meer projectmedewerkers. Indien een overmacht situatie langer dan 30 (dertig) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 7. Opdrachtgever zal Dosign zo spoedig mogelijk informeren omtrent een voorgenomen (tijdelijke) sluiting van zijn bedrijf of organisatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever nalaat om Dosign tijdig (1 (één) maand op voorhand) te informeren, is Opdrachtgever voor de duur van de sluiting van zijn bedrijf of organisatie onverkort aan Dosign het overeengekomen tarief verschuldigd. Het e.e.a. op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren over de voorliggende 3 (drie) maanden of zoveel minder als de Overeenkomst korter heeft geduurd.

 8. Een eventuele verlenging van een projectmedewerker zal uiterlijk 30 (dertig) dagen voor het verlopen van de desbetreffende einddatum of enige verlenging daarvan, schriftelijk worden gecommuniceerd door Opdrachtgever aan Dosign. Na deze termijn kan aansluitende continuering van de inzet van de desbetreffende projectmedewerker niet meer gegarandeerd worden. Indien de Overeenkomst met een bepaalde einddatum niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt verlengd, en de betreffende projectmedewerker desondanks na het verstrijken van de vermelde periode, met kennelijk wederzijdse goedkeuring van partijen, toch de werkzaamheden blijft verrichten dan geldt het volgende. In die voornoemde situatie, wordt de Overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd met 1 (één) maand, waarbij geldt dat alsnog schriftelijk (tussentijds) opgezegd kan worden tegen het einde van de week waarin de opzegging plaatsvindt. 

Artikel 4

 1. Dosign heeft het recht de Algemene bepalingen en/of voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook t.a.v. reeds afgesloten Overeenkomsten en vervangen de reeds bestaande voorwaarden. Dosign zal hierbij de redelijke belangen van Opdrachtgever in acht nemen. Wijzigingen treden in werking 30 (dertig) dagen na schriftelijke/digitale bekendmaking van de inhoud door Dosign aan Opdrachtgever. Wijzigingen die objectief niet ten nadele van Opdrachtgever strekken, brengen niet met zich mee dat Opdrachtgever de overeenkomst met Dosign tussentijds kosteloos kan beëindigen als gevolg van de wijziging(en). Tussentijdse beëindigingen zijn niet mogelijk op basis van wijzigingen die een noodzakelijk gevolg zijn om te voldoen door Dosign aan bij of krachtens de wet gestelde regels.

 2. De totale aansprakelijkheid van Dosign wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag van € 2.500.000,- (twee miljoen vijfhonderd duizend euro) per aanspraak indien gedekt en uitgekeerd door haar verzekering. Indien er geen dekking en/of uitkering is op basis van de voornoemde verzekering, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot een bedrag van maximaal € 25.000,-- (vijfentwintigduizend euro).